Információk Nagycsaládosoknak

Adókedvezmények 2020-ban:

Mi a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény?

A családi kedvezményt igénybe vevő magánszemélynek kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetnie. A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti. A kedvezmény mértéke attól függ, hogy a magánszemély hány gyermek (kedvezményezett eltartott) után jogosult családi pótlékra és hány olyan személy (eltartott) él a családban, akit a családi pótlék összegének meghatározása során figyelembe lehet venni.

Mekkora a családi adókedvezmény összege?

A kedvezményezett eltartottak után havonta igénybe vehető kedvezmény mértékét – a családi kedvezmény igényelhető keretösszegét – az Szja törvény határozza meg, így az:

– egy eltartott esetén 66 670 forint;

– két eltartott esetén 133 330 forint,

– három (és minden további) eltartott esetén 220 000 forint.

Nagycsaládos autóvásárlási támogatás 2020:

Tájékoztató
a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásáról
A kedvezményről, a jogosultság feltételeiről a 45/2019. (III. 12.) kormányrendelet rendelkezik.
Legfontosabb általános tudnivalók:
 a kedvezményt a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztálya fogja megállapítani
 a kérelmeket legkorábban a 2019. július 1-jén fennálló tényállás alapján, 2019. július 1-jétől lehet
benyújtani elektronikus úton, postai úton írásban, illetve személyesen a Magyar Államkincstár
ügyfélszolgálatán, valamint bármelyik kormányablaknál
 a kérelmet a Kincstár honlapján megtalálható formanyomtatványon, valamint a csatolandó
magánokiratok kitöltésével és aláírásával lehet benyújtani
 a kérelemhez másolatban csatolni kell, vagy be kell mutatni a személyazonosságot igazoló
dokumentumot (elsősorban jogosítvány, személyi igazolvány, útlevél,)
A jogosultság feltételei:
 a kérelmező legalább három vagy több gyermek után jogosult családi pótlékra. A gyermekek
számának megállapításánál a családi pótlékra már nem jogosult gyermekek nem számítanak a
jogosulti körbe. Ugyanakkor a jogosultság szempontjából figyelembe vehető a tartósan beteg vagy
súlyosan fogyatékos gyermek, függetlenül attól, hogy családi pótlékra jogosult vagy sem, feltéve,
hogy jelenleg vagy a jogosultság megszűnéséig magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül(t) és a kérelmező háztartásában van gondozva. Ezen kívül
figyelembe vehető még harmadik gyermekként a várandós nő megszületendő gyermeke a
várandósság 12. hetét követően;
 legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult gyám, mely esetben a gyermekek
számába a gyámság alatt álló gyermek akkor számít bele, ha mindkét szülője meghalt, és
a gyámság legalább egy éve fennáll;
 vizsgálni kell, hogy a támogatást igénylő vagy házastársa/élettársa, valamint a gyermekek
figyelembevételével korábban szerzési támogatásban nem részesültek. Ez alól kivételt képez, ha
az igénylő házassága/élettársi kapcsolata megszűnt, és a korábban szerzési támogatással
megszerzett gépkocsit nem az a személy használja tovább, aki nagycsaládosnak minősül;
 a kérelmező vagy házastársa/élettársa rendelkezik legalább „B” kategóriás, érvényes vezetői
engedéllyel:
 Magyarországon bejelentett lakóhely;
 a kérelmezőnek nem lehet az állami hatóságnál nyilvántartott tartozása. Bármilyen összegű
tartozás fennállása a szerzési támogatás megállapításának korlátja, illetve nem állhat
bűncselekmény elkövetése miatt büntetés hatálya alatt.
A szerzési támogatásra való jogosultság feltételeinek a kérelem benyújtása napján kell fennállnia.
A támogatás összege az autó bruttó vételárának 50%-a, de maximum 2.500.000-Ft.
A támogatásra jogosító személygépkocsira vonatkozó kritériumok:
 új autónak minősül, vagy maximum 2.000 km futott bemutató autó,
 legalább hét állandó ülőhellyel rendelkezik,
 lakóautóra a támogatás nem vehető igénybe
Eljárási szabályok:
 a kérelem elbírálásáról a Kincstár határozatban hoz döntést. Az eljárás illeték- és költségmentes.
 a Kincstár a határozatokat tértivevényes küldemény formájában kézbesíti a kérelmezőnek vagy
meghatalmazottjának
 a határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül lehet az adásvételi szerződést vagy
lízingszerződést megkötni
 ha az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés a határozat véglegessé válásától számított
hat hónapon belül nem jön létre, vagy a személygépkocsi megszerzése a határozat véglegessé válása
előtt megtörténik a szerzési támogatás nem folyósítható
 a szerzési támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsi az adásvételi szerződés vagy a
pénzügyi lízingszerződés hatálybalépésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető
el, illetve a jármű átalakítása nem engedélyezhető
 kivéve, ha személygépkocsit műszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen
kivonták, illetve ellopták
 az autókereskedő az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés megkötésekor a gépkocsit
a „Családbarát Magyarország” logóval ellátja
 a kérelem benyújtására 2022. december 31-ig van lehetőség
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, ha a szerzési támogatással megszerzett autóra 3 éven belül CASCO
biztosítást kötnek, a biztosítók a Kincstárat társ-biztosítottként jegyzik be.
A támogatást az alábbi esetekben kell visszafizetni:
 a megállapításra a kérelemben feltüntetett adatok illetve nyilatkozatok a valóságnak nem
megfelelő adattartalma alapján került sor
 a jogosult az elidegenítési tilalom bejegyeztetésével kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti
 a támogatással rendelkező személy adásvételi vagy pénzügyi lízingszerződés megkötésétől
számított három éven belül házasságának felbomlása, vagy élettársi kapcsolatának – nem az
élettárs halála miatt bekövetkezett – megszűnése miatt, már nem minősül nagycsaládosnak
 ha a szerzési támogatás során figyelembe vett örökbe fogadott gyermek jogállását az
adásvételi/lízingszerződés keltét követő két éven belül megszűntetik (felbontják)
Kérelem benyújtása:
Kérelmek benyújtása 2019. július 1-jétől kezdődően az alábbi címekre történhet:
 postai úton:
Magyar Államkincstár
Családtámogatási Főosztály
1919 Budapest vagy
 elektronikus úton a következő honlapon:
https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,005dc814-4897-4eff-8e61-24444ddbc445
 valamennyi kormányablaknál személyesen
Az érdeklődők telefonon az alábbi ügyfélszolgálati számokon érdeklődhetnek:
+36-1/452-2910
+36-30/344-0045
+36-70/460-9005
+36-20/881-9535